Terénní sekce se zabývá specifickými potřebami členů APSS ČR, kteří poskytují terénní formy služeb a sdružuje členy APSS ČR – poskytovatele osobní asistence, pečovatelské služby, tísňové péče, průvodcovských a předčitatelských služeb, podpory samostatného bydlení, terénní formy odlehčovacích služeb.

Cílem sekce je

Zprostředkovat výměnu informací mezi poskytovateli a odborníky z řad MPSV, krajských úřadů, inspektorů i vzájemně mezi sebou

Připravovat odborné semináře, konference a pravidelná setkání sekce

Informovat své členy o změnách legislativy a jiných důležitých skutečnostech týkajících poskytování dané služby

Podílet se na vzdělávací a publikační činnosti APSS ČR

Členem terénní sekce se člen APSS ČR nestává automaticky, ale na základě vyplněného a odevzdaného dotazníku. Kontakt uvedený v dotazníku (e-mail osoby, která má v dané organizaci terénní služby ve své kompetenci) bude zařazen do adresáře a budou na něj průběžně zasílány informace vztahující se k poskytování terénních služeb sociální péče. Stejná osoba bude mít přístup do intranetu, terénní sekce APSS ČR. Dotazník lze poslat poštou na adresu APSS ČR, Vančurova 2904, 390 01 Tábor, nebo e-mailem na: viceprezident2@apsscr.cz.

Vznik sekce

09. 05. 2019

Ve Šternberku vznikla první krajská pobočka sekce.

12. 12. 2018

Místopředsedou sekce byla zvolen Jiří Boháček.

2016

Předsedkyní sekce byla zvolena Mgr. Marcela Hauke.

2010

Z podnětu terénní sekce vzešla i vůbec první odborná publikace, kterou APSS ČR vydala, kniha Pečovatelská služba v České republice.

11. 2009

Valnou hromadou APSS ČR byla zvolena ing. Renata Kainráthová viceprezidentkou pro terénní sekci. Svůj post posléze obhájila.

10. 2009

Na konferenci „Pečovatelská služba v roce 2010“ jsme mohli oznámit, že se členská základna od vzniku sekce rozrostla o téměř 50 nových členů.

03. 2009

Sekce se vyčlenila z podnětu stávajících členů APSS ČR, kteří kromě pobytových služeb poskytovali i služby terénní. První předsedkyní sekce byla Mgr. Marcela Vítová. Na tomto prvním setkání v březnu se sešla většina z tehdejších 112 členů. Předsedou sekce se posléze stal Ing. Mgr. Oldřich Haičman.

Aktivity

Sekce připravuje každoročně konference a v rámci výročního kongresu poskytovatelů sociálních služeb semináře a workshopy. Vedení sekce a řada členů jsou zapojeni do různých aktivit a pracovních skupin; sekce také iniciovala několik jednání u kulatého stolu, kde společně s odborníky a zástupci MPSV hledala východiska při řešení aktuálních problémů, jako je naplňování standardů kvality, inspekce či výklad některých pojmů a požadavků legislativy. Členové sekce se mohli v r. 2010 a 2012 zúčastnit studijní cesty do rakouského Welsu, kde navštívili několik zařízení sociálních služeb a také veletrh Integra zaměřený na potřeby osob se zdravotním postižením, jejich rodin a lidí z oboru sociální a zdravotní péče. Plán činnosti terénní sekce vychází z potřeb a požadavků členské základny. Zaměřujeme se na oblast naplňování kritérií standardů kvality v terénních službách. Ve spolupráci s MPSV a externími inspektory pořádáme setkání na toto téma, budeme spolupracovat na tvorbě druhových standardů pro terénní služby sociální péče. Další oblastí, na kterou se zaměřujeme, vychází ze skutečnosti, že 80% osob s demencí žije v domácím prostředí a je tedy velmi častou cílovou skupinou poskytovatelů terénních služeb. Rádi bychom zpracovali kritéria kvalitní péče pro osoby s demencí v domácím prostředí (obdobu certifikace Vážka v pobytových službách). Prvním krůčkem k tomuto cíli je jistě kniha „Když do života vstoupí demence aneb Praktický průvodce péčí o osoby s demencí nejen v domácím prostředí“ autorky Marcely Hauke společně s několika dalšími odborníky. Kniha je určena nejen odborné, ale i laické veřejnosti.

Některé oblasti, kterými se sekce zabývá:

Inspekce kvality v sociálních službách

Standardy kvality, individuální plánování

Zkušenosti a způsoby práce, dobrá praxe u nás i v okolních zemích

Změny v legislativě, smlouvy o poskytování služby

Management a financování služeb

Tvorba metodik, sjednocení postupů, specifika v terénní službě

Problematika využívání příspěvku na péči

Komunikace s klientem, rodinnými příslušníky

Domy s pečovatelskou službou – umisťování, statut DPS, nevyužívání služeb, výpověď z bytu

Domácí zdravotní péče

Vzdělávání

Ing. Renata Kainráthová

Viceprezidentka pro terénní služby, průvodce SQSS

Pečovatelská služba a denní stacionář, G-centrum Tábor, Lidická 2355, 390 03 Tábor

kainrathova.r@centrum.cz


+420 602 164 181

Po studiu na SPŠ v Šumperku absolvovala Vysoké učení technické v Brně, Fakultu strojní, obor ekonomika a management. V G -centru Tábor pracovala jako vedoucí provozního úseku, od května 2003 je vedoucí Pečovatelské služby a denního stacionáře G-centra Tábor. Ve stejné organizaci je zástupkyní ředitelky. Je členkou Asociace průvodců v zavádění Standardů kvality sociálních služeb (APSQ).

Mgr. Marcela Hauke

Předsedkyně sekce

Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2962, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

hauke@psdvurkralove.cz


+420 499 329 251

Vzděláním je zdravotní sestrou, sociální pracovnicí a socioterapeutkou, absolvovala vysokoškolské studium v oboru speciální pedagogika. V sociálních službách pracuje na vedoucích pozicích téměř 20 let, v současné době (2019) jako ředitelka Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem a externí inspektorka poskytování sociálních služeb. Je členkou Profesního svazu sociálních pracovníků v sociálních službách. Své kroky dlouhodobě směřuje k posílení pozice a významu pečovatelských služeb ve společnosti. Od r. 2010 se věnuje lektorování, konzultacím, inspekci a supervizi, a to především v pečovatelských službách.

Jiří Boháček

Místopředseda sekce

Hewer, z. s., Černokostelecká 2020/20, 100 00 Praha

bohacek@hewer.cz


+420 777 190 950