Republiková sekce sociálních služeb pro osoby bez domova se zabývá specifickými potřebami členů APSS ČR, kteří jsou poskytovateli azylových domů, nocleháren, nízkoprahových denních center a domů na půl cesty. Schází se 2x ročně na setkáních, jejichž obsahem je výměna informací a zkušeností, diskuze se zajímavými osobnostmi, vzdělávání formou seminářů a přednášek, reflexe palčivých témat atd. Sekce spolupracuje s Institutem vzdělávání APSS ČR a podílí se na tvorbě a zajišťování specifických vzdělávacích programů určených sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách ve výše uvedených druzích sociálních služeb.

Cílem sekce je

Zprostředkovat výměnu informací, zkušeností a příkladů dobré praxe

Přinášet informace o novinkách v oblasti poskytování sociálních služeb, nových metod práce apod.

Informovat členy o změnách legislativy a změny také iniciovat

Podílet se na vývoji specifických počítačových aplikací

Spolupracovat na přípravě odborného vzdělávání, pořádat semináře, konference a setkání sekce

Reflektovat aktuální témata

Členem republikové sekce sociálních služeb pro osoby bez domova se stává každý poskytovatel výše jmenovaných sociálních služeb automaticky v rámci přihlášky do APSS ČR.

Vznik sekce

01. 03. 2018

Předsedkyní sekce se stala Mgr. Lucie Chaloupková.

14. 06. 2017

Prezidium APSS ČR na tento post jmenovalo Mgr. Jana Panochu.

03. 09. 2013

Předsedkyní sekce sociálních služeb pro osoby bez domova se stala Bc. Martina Smětáková.

12. 04. 2012

Na tomto setkání sekce se účastníci dohodli na novém názvu sekce, nově se nazývá republiková sekce sociálních služeb pro osoby bez domova.

01. 07. 2010

APSS ČR se podílela na vývoji komplexního softwarového programu SW Azylák pro azylové domy.

11. 03. 2010

Setkání republikové sekce azylových domů se zúčastnilo 24 osob ze 13 zařízení. Na setkání byli účastníci informováni o připravované novele zákona o sociálních službách, projektech MPSV ČR, účastníci diskutovali o plánu činnosti.

12. 09. 2009

Prezidiem APSS ČR byla zřízena republiková sekce azylových domů. Její předsedkyní se stala Margita Pištorová.

Mgr. Lucie Havrdová

Předsedkyně sekce

Most k životu, o. p. s., Šikmá 300, 541 03 Trutnov

osobybezdomova@apsscr.cz


+420 725 945 346

Vystudovala obor sociální práce na VOŠ Brandýs nad Labem a obor andragogika na UJAK v Praze. Při studiu pracovala jako dobrovolník při FN Motol. Později se zabývala ohroženými dětmi a mládeží v NZDM, pracovala jako vedoucí služeb azylový dům a noclehárna v PS Města Dvůr Králové nad Labem a věnovala se sociální práci (v AD návrat klientů k běžnému způsobu života, snižování důsledků rizikového způsobu života, získávání pracovních, sociálních návyků, upevňování rodinných vazeb, posilování zodpovědnosti; v noclehárně se věnovala práci s klienty bez základních návyků a s minimálními životními kompetencemi s cílem návratu klientova pocitu vlastní důstojnosti a hodnoty – získávání převážně hygienických návyků, schopnosti komunikace aj.). Po ukončení studia sociální práce a aplikovaná psychoterapie na Pražské vysoké škole psychosociálních studií se jako ředitelka Mostu k životu, o. p. s., věnuje práci s cílovou skupinou ženy, matky/otcové s dětmi (posílení životních a rodičovských kompetencí, zvyšování pracovních a sociálních návyků, finanční gramotnost, zodpovědnost, samostatnosti a motivace k řešení složitých životních situací). Sociální práci s klientem bez domova v různých zařízeních vnímá jako výrazně transdisciplinární.