Sekce služeb pro rodinu je jednou z nových sekcí Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. Vznikla primárně z důvodu potřeby jasného zastoupení dětských skupin. Dětské skupiny jsou od roku 2014, kdy byl přijat zákon č. 247/2014 Sb., novou službou péče o dítě, registrovanou pod MPSV, tudíž zcela mimo školský systém. Díky podpoře z Evropských fondů od té doby vzniklo přes 900 dětských skupin s celkovou kapacitou přes 12 tisíc dětí, přičemž celou řadu z nich zřizují i poskytovatelé sociálních služeb. Financování přes fondy však rozhodně není systémovým řešením, navíc s koncem současného rozpočtového období vůbec není jasné, jak tento systém bude pokračovat dál. V současnosti je proto v přípravě novela, která zajišťuje pro dětské skupiny nárokové státní financování. Zároveň je součástí novely i uzákonění nové služby – mikrojeslí. Právě intenzivní spoluprací na přípravě této důležité novely začala činnost sekce služeb pro rodinu.

Dlouhodobě bude sekce zaštiťovat služby péče o děti, ale i další služby podporující rodiče a rodiny. Směřování a další aktivity budou pochopitelně vycházet především z přání a potřeb stávajících, ale i případných nových členů APSS. Společným cílem pak bude zlepšení podmínek pro rodiny, ať už pečující o děti či rodiče, nebo jak tomu stále častěji bývá, o oboje. Aktivity k tomu směřující k tomuto cíli často úzce souvisejí se sociálními službami, či jsou často přímo doplňkovou činností samotných poskytovatelů sociálních služeb. Právě toto logické propojení vedlo k vytvoření této nové sekce pod APSS.

Pokud máte zájem podílet se na činnosti a aktivitách sekce služeb pro rodinu, případně máte zájem o informace z její činnosti a působnosti, obracejte se prosím na sluzbyprorodinu@apsscr.cz.

Cílem sekce je

Podpora a rozvoj služeb pro rodinu a služeb péče o děti

Vytvořit prostor pro výměnu zkušeností a příkladů dobré praxe

Spolupráce při přípravě a prosazování legislativy v oblasti rodinné politiky

Příprava a zprostředkování kvalitní vzdělávání

Spolupráce s dalšími státními i nestátními institucemi

Příprava a spolupráce publikací a studií

Organizace konferencí, seminářů a dalších akcí zaměřených na služby pro rodinu

Mezinárodní spolupráce a srovnávání služeb pro rodinu u nás a v zahraničí

 

 

Vznik sekce

21. 06. 2018

Na základě rozhodnutí Prezidia APSS ČR byla v závěru roku 2016 vytvořena pracovní skupina péče o děti s cílem reagovat zejména na propojování systému služeb pro děti (SPOD, náhradní péče nebo dětské skupiny) se systémem sociálních služeb. V průběhu roku 2017 a začátkem roku 2018 proběhla jednání pracovní skupiny a několik akcí pro odbornou veřejnost (konference, kulaté stoly). Vzhledem k šíři problematiky a velkému zájmu ze strany odborné veřejnosti vč. členských organizací APSS ČR bylo rozhodnuto o zřízení nové odborné sekce dotýkající se výše uvedených oblastí. Prezidium APSS ČR dne 21. 6. 2018 toto rozhodnutí schválilo.

21. 06. 2018

Předsedou sekce byl zvolen Ing. Jan Schneider.

Ing. Jan Schneider

Předseda sekce

Ústav sociálních služeb v Praze 4, p. o., Podolská 208/31, 147 00 Praha 4

janschneider.cz@gmail.com


+420 241 431 380

Vystudoval mezinárodní obchod na VŠE v Praze. Celý profesní život se věnuje otázkám rodinné politiky, především službám péče o děti. Stál u vzniku zákona o dětských skupinách. Dlouhodobě řídí sedm dětských skupin, které transformoval z původních jeslí. Několik let vedl Asociaci rané péče a výchovy. Právě na její práci navazuje sekce služeb pro rodinu, které předsedá v rámci APSS ČR. Věnuje se i problematice sociálních služeb pro seniory, které také několik let řídil. Stál za rozjezdem projektu pro práci s neformálními pečujícími a slaďování formální a neformální péče pro seniory.