Sekce vznikla jako výsledek činnosti pracovní skupiny pro rodiny a děti a zabývá se problematikou dětí vyrůstajících dočasně nebo trvale mimo vlastní rodinu. Hlavními úkoly sekce je komunikace s MPSV v oblasti sociálně právní ochrany dětí – náhradní rodinné péče, zastupování zájmů pověřených organizací, zaujímání stanovisek k událostem, inspekcím, metodikám MPSV, organizování odborných setkání, připomínkování legislativy a metodické vedení doprovázejících organizací.

Cílem sekce je

Zlepšení systému péče o děti

Ochrana práv a zájmů dítěte

Sjednotit celý systém péče o ohrožené děti

Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče

Zvyšování kvality všech služeb v systému péče o děti, podpora rodiny

Vznik sekce

21. 06. 2018

Z jednání a aktivit pracovní skupiny péče o děti (Prezidiem APSS ČR zřízena 28. 3. 2017) vyplynuly tři základní směry její činnosti – dětské skupiny, děti jako cílové skupiny v DOZP, denních stacionářích a dalších sociálních služeb a třetí pak děti, které spadají do oblasti náhradní rodinné péče a sociálně právní ochrany dětí. Zájem o tuto problematiku byl potvrzen i na odborné konferenci Ochrana práv dětí dne 6. 3. 2018 v Brně, a jejíž kapacita byla plně obsazena. Následně APSS ČR uspořádala s MPSV jednání u kulatého stolu na téma náhradní rodinné péče s kladnou odezvou. V důsledku tohoto vývoje Prezidium APSS ČR dne 21. 6. 2018 schválilo zřízení této nové sekce.

21. 06. 2018

Předsedkyní sekce byla zvolena Mgr. Lenka Šilhánková.

28. 03. 2017

Vznik Pracovní skupiny péče o děti.

Ing. Daniela Lusková MPA

Viceprezidentka pro kvalitu sociálních služeb

Domov U Biřičky, K Biřičce 1240, 500 08 Hradec Králové 8

reditel@ddhk.cz


+ 420 702 088 428

Absolvovala vysokoškolské studium v oborech sociální péče, ekonomie a řízení. Je držitelkou mezinárodního certifikátu IPMA pro projektové řízení, úroveň C, má zvláštní odbornou způsobilost v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Je ředitelkou domova pro seniory v Hradci Králové a odborný garant agentury podporující pěstounskou péči.

Mgr. Lenka Šilhánková

Předsedkyně sekce

PODZÁMČÍ, agentura podpory rodin a služeb, o. p. s., Žíželická 92/III, 503 51 Chlumec nad Cidlinou

socialniprace@podzamci.cz


+420 704 016 017

Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor Speciální pedagogika (psychopedie, etopedie, surdopedie). Od roku 2006 pracovala jako speciální pedagog a školní metodik prevence na základní škole praktické a ambulantně ve středisku výchovné péče s dětmi s poruchami chování. Od roku 2014 se věnuje práci v náhradní rodinné péči. V současnosti ředitelka Podzámčí, agentura pro podporu rodiny a služeb o.p.s., která doprovází pěstounské rodiny a pracuje s rodinami s dětmi.