Adiktologická sekce se zabývá specifickými potřebami členů APSS ČR, kteří poskytují adiktologické služby, tedy služby pro osoby ohrožené závislostmi a jejich sociální okolí. Jsou v ní zapojeni především členové APSS ČR, kteří poskytují kontaktní centra, odborné sociální poradenství, terénní programy, terapeutické komunity a služby následné péče.

Cílem sekce je

Zprostředkovat výměnu informací mezi poskytovateli a odborníky MPSV, krajských úřadů, inspektorů i vzájemně mezi sebou

Informovat své členy o změnách v legislativě a jiných důležitých skutečnostech týkajících poskytování dané služby

Pořádat odborné semináře, konference a setkání sekce

Podílet se na vzdělávací a publikační činnosti APSS ČR

Vznik sekce

13. 12. 2017

Prezidium APSS jmenovalo PhDr. Petra Hrouzka Ph.D. do funkce předsedy sekce adiktologických služeb.

23. 11. 2017

Michal Němec byl zvolen viceprezidentem pro služby sociální prevence.

21. 06. 2011

Předsedou sekce se stal Michal Němec.

Některé oblasti, kterými se sekce zabývá:

Inspekce kvality v sociálních službách

Standardy kvality – individuální plánování, cíle klienta, tvorba metodik – specifika v terénní službě

Zkušenosti a způsoby práce na jiných pracovištích – dobrá praxe

Změny v legislativě

Management a financování služeb

Sjednocení metodik a postupů

Vzdělávání

Vedení sekce

Michal Němec

Viceprezident APSS ČR

PREVENT 99, z. ú., Heydukova 349, 386 01 Strakonice

nemec@os-prevent.cz


+420 602 716 904

Je ředitelem PREVENT 99, z. ú.; organizace poskytuje sociální a jiné odborné služby pro děti a mládež, sociální a terapeutické služby lidem ohroženým závislostmi, věnuje se vzdělávacím aktivitám, podpoře pěstounských rodin a práci s dobrovolníky. V rámci práce v APSS byl předsedou sekce adiktologie.

PhDr. Petr Hrouzek, Ph.D

Předseda sekce

Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s., Plzenecká 13, 326 00 Plzeň

hrouzek@cppt.cz


+420 724 890 076

Vystudoval speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě MU v Brně a arteterapii na Pedagogické fakultě JU v Českých Budějovicích. Absolvoval psychoterapeutický sebezkušenostní výcvik SUR. Od roku 2004 do roku 2013 pracoval jako terapeut v Programu následné péče Centra protidrogové prevence a terapie, o.p.s., v Plzni. Od roku 2013 je ředitelem tohoto Centra.